Vēstis no Rīgas RSIC Jūsu Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs http://www.esfinanses.lv lv info@esfinanses.lv info@esfinanses.lv 06.03.2016 Pieejams atbalsts mežsaimniecībā Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" . Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 15. decembra līdz 2017. gada 16.janvārim, pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 7 miljoni eiro. http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16823 05.03.2016 Izsludināts atklāts projektu konkurss "Imigrantu integrāciju veicinoši pasākumi, iesaistot masu medijus" Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda deleģētā iestāde izsludina "Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus" atklātu konkursu "Imigrantu integrāciju veicinoši pasākumi, iesaistot masu medijus (1. posms)". Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds. Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš - 2016. gada 29. decembris. http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16822